Den finlandssvenska ungdomsutredningen

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Stora Komet, UngInfo

PRESSMEDDELANDE 5 mars 2018

Hur är läget med ungdomsverksamheten på svenska i Finland?
– Den pinfärska Ungdomsutredningen ger svar på frågor!

Enligt grundlagen ska svenskspråkiga ungdomar vara jämställda med de finskspråkiga i fråga om samhällstjänster och tillgång till aktiviteter på svenska. Är det så? Får ungdomar det stöd och den hjälp de behöver på sitt modersmål?

I nationella utredningar om ungdomsfrågor särskiljer man inte de två språkgrupperna. Förutom enskilda rekommendationer och mindre undersökningar på svenskspråkigt håll, har det tidigare inte funnits faktaunderlag i frågan. Nu vet vi mer.

Föreningen Luckan beviljades bidrag av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att utreda frågan. I utredningen deltog tredje sektorns landsomfattande, regionala och lokala strukturer, ungdomsverkstäder samt representanter för kommunala, regionala och statliga myndigheter. Resultatet av enkäter och intervjuer finns nu att läsa i en digital lunta på över 150 sidor.

Utbudet av tjänster och aktiviteter på svenska varierar stort. Skiljelinjen går inte endast mellan stad och landsbygd, utan är också beroende av antalet svenskspråkiga i respektive kommun och stad. I utredningens enkätsvar utkristalliserades ändå vissa gemensamma nämnare, bl.a.

  • det svenska språket ser man som avgörande för verksamheten
  • oro för hur Sote- och landskapsreformen kommer att påverka ungdomsverksamheten på svenska för tredje sektorns aktörer
  • uppfattningen om att tredje sektorns roll kommer att öka
  • behov av mer samarbete på det svenskspråkiga organisationsfältet, dock inte enligt gammal förbundsmodell, utan i stället genom
  • klustertänkande, nätverks- och samarbetsstrukturer; bättre informationsutbyte mellan strukturer om utbudet av tjänster för ungdomar och för bättre intressebevakning
  •  mer kunskap, bättre synlighet och utbyte av information om digitalt ungdomsarbete
  •  svårigheter att hitta kompetent personal som kan svenska på finskdominerade orter
  • idag för mycket projektbetonad finansierad verksamhet, brist på långsiktiga lösningar
  • önskan om konkret stöd och kunskap vad gäller koordinering av EU-projektunderstöd

Tolv strukturer i Finland har av UKM beviljats status som kompetenscenter på ungdomsområdet. Luckan konsortium var en av dem, med inriktning på digitalt ungdomsarbete, information och rådgivningstjänster. Det ger möjlighet att ta itu med vissa av frågorna och behoven som utkristalliserats i ungdomsutredningen.

LÄNKAR
Ungdomsutredningen
Information om Kompetenscentren

För mer information, kontakta:

Jessica Lerche, Luckan, tel. +358 50 373 3925 e-post: [email protected]

av Karl Norrbom

Karl Norrbom

Skip to content