Historia

Det svenska informations- och kulturcentret LUCKAN grundades i april 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. För att skapa en finlandssvensk informationsservice- och träffpunkt för att betjäna de 70 000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland.

Servicepunkten som var en informationslucka inne i Svenska Teaterns foajé, intill biljettluckan, fick namnet Luckan.

I november 1998 flyttade Luckan till Glaspalatset och blev det första finlandssvenska informationscentret i huvudstaden. Nu började Luckan sälja biljetter och böcker och musik, på svenska.

År 1999 växer Luckanfamiljen då Kulturföreningen Grand startar Luckan i Borgå.

År 2000 (Kulturhuvudstadsåret) bygger Luckan den första finlandssvenska evenemangskalendern på nätet. Kallad Evenemangskalendern.

År 2001 grundas Föreningen Luckan. De grundande organisationerna bestod av Föreningen Konstsamfundet, Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Svenska kulturfonden och Samfundet Folkhälsan.

År 2002 startade projektet Ny i stan, som hjälpte nyinflyttade i huvudstadsregionen att hitta jobb, studieplats, boende och fritidsaktiviteter. Ny i stan blev startskottet för Luckan Integration, då projektet också arbetate på engelska och finska, och lockade till sig många nyfinländare som ännu gjorde det mesta på engelska i Helsingfors. Föreningen förstod samhällsvinsten med att satsa på nyfinländare, inflyttare och tillfälliga besökare. Idag (2017) är integrationsarbetet vid Luckan en viktig del i  samhällsutvecklingen i huvudstadsregionen.

År 2003 startar kulturprojektet Verandan. Ett samarbete mellan Helsingfors kulturcentral, Luckan och Svenska kulturfonden. Under året ges en kavalkad med hundratals svenska kulturevenemang mitt i huvudstadens hjärta. I Glaspalatsets övervåning. Luckan kommer in på kulturfälten, och finns kvar där idag. Senast (2015 och 2016) med egna teaterproduktioner hos Viirus och Svenska teatern. Men också samproducerade konserthelheter i och utanför de egna lokalerna.

År 2003 byggs också Luckans databas FYRK.FI – om stipendier och understöd (2004). Svenska kulturfonden bad Luckan skapa en elektronisk databas istället för pappersskriften 137 fonder och stiftelser som gavs ut årligen. Idag innehåller FYRK.FI över 500 fonder och stiftelser.

År 2004 flyttar Luckan till Forumkvarteret, Simonsgatan 8, Helsingfors. Där informations- och kulturcentret ligger idag.

År 2005 startar utvecklingsprojektet UngInfo, Luckan driver den svenska ungdomsinformationen i huvudstadsregionen med medel från undervisnings- och kulturministeriet och kommunerna i regionen. Samma år producerar Luckan databasen Svensk servicekatalog. Som idag kallas Svenskservice.fi.

År 2007 startar kulturprojektet Produforum med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet pågår i sju år och skapar bestående serviceelement för kulturfälten på svenska i Finland.

År 2008 startar projektet BRIDGE med finansiering från RAY. Ett projekt som stöder invandrare i deras integrationsprocess. Idag en integrerad del av Luckan Integration.

År 2009 blir Luckans konst- och kulturverksmaheter för barn en egen Luckanverksamhet kallad Luckan barnkultur.

År 2010 välj UngInfo till nationell utvecklingscentral för ungdomsinformation i landet.

År 2012 startar Luckan integrations- och mentorskapsprojektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet). Luckan medverkar också i projektet Delaktig i Finland. Samma ingår föreningens barnkulturprogram i barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

År 2014 väljs Luckan som ett nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet. Samma år öppnas LillaLuckan i Kampen. Ett tillgängligt barnkulturrum på svenska mitt i huvudstaden.

År 2015 öppnas Nya Verandan i oktober, för sociala och kulturella program, på Georgsgatan 31 i Helsingfors. Luckan producerar samma år två teaterpjäser för vuxna som senare överlåts till Teater Viirus och Svenska Teatern.

År 2016 beslutade styrelsen att ge ledningen i uppdrag att göra en organisationsförändring. Detta då föreningen haft samma styrmodell sedan 2005, då fyra personer arbetade i Luckan i Helsingfors. 2016 arbetar 24 personer i Luckan. En plan för en modernare ledningsmodell inleds för realisering under 2017.

År 2017 pågår organisationsförändringen. Verksamhetsledaren med stab siktar mot att gå tillbaka till en mindre ledningsgrupp i Helsingfors med föreningen förändrar sina stadgar att omfatta hela Svenskfinland. Från Borgå i sydöst till Uleåborg i nordväst, och därtill i språkön Tammerfors. Arbetet förväntas vara klart under år 2018.

Idag finns det tio Luckor på tolv orter i Svenskfinland.