Om oss

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan är en allmännyttig förening, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Följ oss på:

FAKTARUTA  LUCKAN i Helsingfors

Föreningen Luckan r.f. leder Luckanverksamheten i Helsingfors och fungerar som paraply för Luckannätverket, och är den grundande Luckan.

Luckan blev den självständiga föreningen Luckan r.f. år 2001.  De grundande organisationerna var Föreningen Konstsamfundet, Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Svenska kulturfonden och Samfundet Folkhälsan..

Idag består föreningen av följande medlemmar, varav de flesta Luckan upprätthållare är medlemmar i föreningen; Föreningen för svenska i Lahtis r.f , Kulturföreningen Grand r.f. , Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f., Nordens Hus – Pohjolan Talo r.f. Tammerfors , Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur SÖFUK, Sydkustens landskapsförbund r.f. , Samfundet Folkhälsan och Västnyländska Kultursamfundet r.f.

Föreningens Luckans syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland; att samla och sprida information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att öka deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. Föreningen skall verka för att främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. 

Föreningen Luckan erbjuder ett mångsidigt utbud av informations-, väglednings-, kultur- och digitala tjänster riktat till olika målgrupper. Luckan administrerar även projektverksamhet, lokalt, regionalt samt nationellt. Luckan fungerar inte bara som informationspunkt och mötesplats utan bjuder också allmänheten på ett stort utbud av verksamheter, lokalt, regionalt och nationellt samt till och med över landsgränserna.

Luckans syfte och uppdrag

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svenskservice med beaktande av grupper med särskilda behov. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, producera tjänster, ordna rådgivning, utbildningar och evenemang med inriktning på samhälle och kultur samt annan verksamhet som främjar föreningens syfte.
Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina medlemmar och andra samarbetsparter.

Luckans styrelsesammansättning 2023

 • Camilla Wikström-Grotell (ordförande)
 • Harriet Rydberg, (vice ordförande)
 • Rikard Bjurström / Ersättare Monica Martens-Seppelin
 • Åsa Blomstedt / Ersättare Ulla Granfors
 • Ann-Louise Laaksonen / Ersättare Anna Jungner-Nordgren
 • Markus Österlund / Ersättare Wille Wilenius 
 • Anna-Christina Martin / Ersättare Edvard Silén
 • Tobias Pötzsch / Ersättare Sebastian Gripenberg
 • Marcus Beijar / Ersättare Jan-Erik Mansikka

Föreningens revisor Rabbe Nevalainen, Altumaudit

Luckans stadgar & instruktioner

Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar föreningens verksamhet: 

Svensk service. Luckan verkar för att underlätta/möjliggöra svensk service i vardagen med betoning på information och vägledning, integration och kultur. 

Kunden i fokus. Luckan betjänar sina kunder med deras behov och intressen i fokus. Luckan tar aktivt hänsyn till målgruppens önskemål och utvecklar och anpassar sin verksamhet i enlighet med deras behov särskilt med beaktande av det svenska. 

Mångfald och likabehandling. Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar om kundens integritet i alla situationer. 

Öppenheten som genomsyrar Luckans verksamhet syns i form av växelverkan, koordinering, aktivt deltagande, samarbete och nätverksbildning. Med öppenhet avses vidare transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet för Luckans många finansiärer, understödare och intressenter. Luckan utgör en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Kunder och organisationer skall uppfatta Luckan som ett rum som är öppet för alla och som är lättillgängligt. 

Samhällsansvar, hållbarhet och ekonomisk trygghet. Ett hållbart samhällsansvar genomsyrar verksamheterna. Luckan strävar efter att ha en ekonomi som står på en stadig grund. Resurserna används på ett effektivt, genomtänkt sätt med tanke på miljö och klimat. 

Utvecklingsanda. Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, att reagera på förändringar i samhället, att hitta nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper. Luckan fokuserar också på att utveckla nya nischer och verksamhetsformer. 

Nio kriterier för brukande av märket Luckan:

KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET LUCKAN OCH DESS LOGO

Luckan är ett svenskspråkigt informations- och kulturcentrum. Luckan r.f. har registrerad äganderätt till varumärket Luckan och dess logo. Mot följande kriterier beviljar föreningen rätten att använda varumärket Luckan och dess logotyp

 1. Endast organisationer som är medlemmar i Luckan rf. har rätt att upprätthålla en Luckan- enhet och använda varumärket Luckan och dess logo.
 2. Luckan ska vara en verksamhet som på ett tillgängligt sätt betjänar enligt föreningens syfte: “Att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svensk service med beaktande av grupper med särskilda behov”.
 3. Varje Luckan har sin egen verksamhet, ekonomi, ledning och
  självbestämmanderätt. Verksamheten kan, inom de ramar föreningens syfte ger, anpassas till de lokala behoven och upprätthållarens profil. Verksamheten bör vara icke-vinstbringande och öppen för allmänheten, och den ska vara överensstämmande med Luckan-nätverkets gemensamma samarbetsplan.
 4. När namnet Luckan används ska alltid orten nämnas, t.ex. Luckan Borgå eller Luckan Helsingfors.
 5. En enskild Luckan kan fungera som projektkontor där ägarorganisationen är administratör för lokala, regionala eller riksomfattande utvecklingsprojekt som främjar och stärker varumärket Luckan och dess syften. Om en enskild Luckan ansöker om medel för samarbeten med andra Luckan eller hela nätverket, ska alla parter ge skriftligt medgivande. Fördelningen av gemensamma medel ska vara överenskommen på förhand i enlighet med finansiärens praxis och anvisningar.
 6. Luckan bör ha en ansvarig anställd som förväntas delta i nätverkets möten. Varje års mötesplan slås fast under föregående höst i samband med att en plan för nätverkets samarbete utarbetas.
 7. Dessa kriterier uppdateras vid behov av Luckan rf.s styrelse. Initiativ till uppdateringar kan framföras av medlemmar i föreningen. Samtliga föreningsmedlemmar som upprätthåller Luckan-verksamhet förbinder sig att följa gällande kriterier.
 8. Om ovannämnda kriterier inte följs har Luckan r.f. rätt att återta varumärket och användningen av Luckan-logon.

Luckan Helsingfors huvudverksamheter:

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan är en allmännyttig förening, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Luckan är ett visitkort för det finlandssvenska i landet och vill verka som ett allaktivitetscenter för regionens invånare.

Det svenska rummet Luckan i stadskärnan av Helsingfors fungerar inte bara som informationspunkt och mötesplats, utan bjuder också allmänheten på ett stort utbud av aktiviteter på svenska.

Vår mission är att öppna upp den finlandssvenska kulturen och gemenskapen för alla som är intresserade.

Luckans verksamheter består av samhälleliga och kulturella samarbeten och strävanden, utvecklande och upprätthållande av digitala tjänster som riktar sig till många olika målgrupper. Luckan är även en projektorganisation som driver utvecklingsprojekt tillsammans med Luckans många samarbetspartner i landet. Speciellt EU-projekt hör till vårt specialkunnande.