Luckans styrelsesammansättning 2019

  • Veronica Granö-Suomalainen (ordförande)
  • Agneta Eriksson (vice ordförande)
  • Gun Sandberg-Wallin
  • Annika Stadius
  • Harriet Rydberg
  • Markus Österlund
  • Ari-Pekka Toivari
  • Ann-Maj Björkell-Holm

Luckan Helsingfors huvudverksamheter:

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan är en allmännyttig förening, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Luckan är ett visitkort för det finlandssvenska i landet och vill verka som ett allaktivitetscenter för regionens invånare.

Det svenska rummet Luckan i stadskärnan av Helsingfors fungerar inte bara som informationspunkt och mötesplats, utan bjuder också allmänheten på ett stort utbud av aktiviteter på svenska.

Vår mission är att öppna upp den finlandssvenska kulturen och gemenskapen för alla som är intresserade.

Luckans verksamheter består av samhälleliga och kulturella samarbeten och strävanden, utvecklande och upprätthållande av digitala tjänster som riktar sig till många olika målgrupper. Luckan är även en projektorganisation som driver utvecklingsprojekt tillsammans med Luckans många samarbetspartner i landet. Speciellt EU-projekt hör till vårt specialkunnande.

Historia

År 2003 startar kulturprojektet Verandan. Ett samarbete mellan Helsingfors kulturcentral, Luckan och Svenska kulturfonden. Under året ges en kavalkad med hundratals svenska kulturevenemang mitt i huvudstadens hjärta. I Glaspalatsets övervåning. Luckan kommer in på kulturfälten, och finns kvar där idag. Senast (2015 och 2016) med egna teaterproduktioner hos Viirus och Svenska teatern. Men också samproducerade konserthelheter i och utanför de egna lokalerna.

År 2003 byggs också Luckans databas FYRK.FI – om stipendier och understöd (2004). Svenska kulturfonden bad Luckan skapa en elektronisk databas istället för pappersskriften 137 fonder och stiftelser som gavs ut årligen. Idag innehåller FYRK.FI över 500 fonder och stiftelser.

År 2004 flyttar Luckan till Forumkvarteret, Simonsgatan 8, Helsingfors. Där informations- och kulturcentret ligger idag.

År 2005 startar utvecklingsprojektet UngInfo, Luckan driver den svenska ungdomsinformationen i huvudstadsregionen med medel från undervisnings- och kulturministeriet och kommunerna i regionen. Samma år producerar Luckan databasen Svensk servicekatalog. Som idag kallas Svenskservice.fi.

År 2007 startar kulturprojektet Produforum med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet pågår i sju år och skapar bestående serviceelement för kulturfälten på svenska i Finland.

År 2008 startar projektet BRIDGE med finansiering från RAY. Ett projekt som stöder invandrare i deras integrationsprocess. Idag en integrerad del av Luckan Integration.

År 2009 blir Luckans konst- och kulturverksamheter för barn en egen Luckanverksamhet kallad Luckan barnkultur.
År 2010 välj UngInfo till nationell utvecklingscentral för ungdomsinformation i landet.

År 2012 startar Luckan integrations- och mentorskapsprojektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet). Luckan medverkar också i projektet Delaktig i Finland. Samma ingår föreningens barnkulturprogram i barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

År 2014 väljs Luckan som ett nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet. Samma år öppnas LillaLuckan i Kampen. Ett tillgängligt barnkulturrum på svenska mitt i huvudstaden.

År 2015 öppnas Nya Verandan i oktober, för sociala och kulturella program, på Georgsgatan 31 i Helsingfors. Luckan producerar samma år två teaterpjäser för vuxna som senare överlåts till Teater Viirus och Svenska Teatern.

År 2016 beslutar ledningen att göra en organisationsförändring. Detta då föreningen haft samma styrmodell sedan 2005, då fyra personer arbetade i Luckan i Helsingfors. 2016 arbetar 24 personer i Luckan. En plan för en modernare ledningsmodell inleds för realisering under 2017.

År 2018 fick föreningen status som Kompetenscenter för ungdomsarbete av Undervisnings- och kulturministeriet.

Under samma år 2018, till följd av undermånliga lokaler, börjar planeringen av Luckan Helsingfors flytt. Under våren får Luckan option på delar av Amoshuset på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Efter en lång process får Luckan lämna sina lokaler på Simonsgatan och sent på året inleds flytten.

År 2019, den 4 februari, öppnar så den nya större Luckan Helsingfors på Georgsgatan 27.

Idag finns det tio Luckor på tolv orter i Svenskfinland. Från Borgå i sydöst till Uleåborg i nordväst.