BloggExtra AktuelltIntegrationStora Komet

Partnerskap för integration

By 19 januari, 2017 No Comments

Hur bygger man upp fungerande samarbetsstrukturer mellan tredje sektorn och myndigheter? Vad är skillnaden mellan samarbete och partnerskap?

Dessa viktiga frågor diskuterades vid seminariet ”Kotouttaminen on kumppanuutta”, som ordnades av arbets- och näringsministeriet på Finlandiahuset den 17.1.2017.
Minister Jari Lindström inledde seminariet med att poängtera att lyckad integration sker i vardagen och kräver engagemang. Arbets- och näringsministeriet håller just nu på att arbeta fram en ”föreningsstrategi”, där syftet är att definiera hur föreningarnas verksamheter kunde stöda integrationsarbetet. Ministeriet vill lyfta fram samarbetsmöjligheter mellan myndigheter och tredje sektorn samt de strategier, verktyg och ”spelregler” som behövs. Även tredje sektorns samarbete med företag behöver utvecklas. Målet är ett organiserat samarbete med tydliga processer som skulle fungera som ett partnerskap där aktörerna gemensamt skapar förutsättningar för god integration.

Minister Lindström talade även om den resurs vi har i redan integrerade invandrare. Då nyanlända t.ex. ges information om företagande i Finland har en företagare med utländsk bakgrund som berättar om sina erfarenheter mer trovärdighet än en finsk tjänsteman.

Migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet talade om vikten av erkännande och identifiering av de nyanländas kunnande. Mångprofessionellt samarbete samt olika former av partnerskap mellan skolor, företag, föreningar och myndigheter behövs då integrationsarbetet utvecklas.

Mentorskapsprogram för invandrare har vist sig vara väldigt effektiva, både med tanke på integration i samhället samt för att få foten in i sin egen bransch i det nya landet. Det är även viktigt att komma ihåg att integrationsprocessen är tvåsidig, det är inte enbart de nyanlända som lär sig av oss, även vi lär oss mycket av dem.

Diskussioner fördes om vikten av att i större utsträckning inkludera fritidsaktiviteter och intressen i integrationsprocessen. Om de nyanlända snabbt kommer in i ett sammanhang och en gemenskap underlättas språkinlärningen och integrationen i samhället. De finlandssvenska föreningarna kunde inta en viktig roll i integrationsprocessen av nyanlända som är intresserade av svensk eller tvåspråkig integration. Integration handlar inte enbart om att få ett jobb, det är även värdefullt att utveckla social kompetens, vänskapsband samt engagemang i samhällsfrågor.

De nyanlända utgör en heterogen grupp, de har kommit till Finland av olika orsaker. Förutom asylsökande som sökt sig hit av humanitära skäl har även många flyttat till Finland p.g.a. jobb eller studier. Det skulle vara viktigt att fundera på hur stödtjänster för integrering kunde utvecklas i ett brett perspektiv och för personer med olika förutsättningar och behov. På Aalto-universitetet har en fjärdedel av magisterprogrammets studerande utländsk bakgrund. De har betydligt svårare att skapa arbetslivskontakter än de finländska studerandena. 65% av högskolans finländska studerande har jobb då de utexamineras medan motsvarande siffra för de internationella studerandena är 30%.
Partnerskap mellan skolor, företag och tredje sektorn skulle kunna öppna dörrar och möjliggöra en lyckad integrering där kunskap tas tillvara och där innovation och mångfald får både individer, organisationer och samhället att växa.

/ Sissel Korpisola
Projektansvarig
Luckan Stora Komet