LÄNK TILL RIKTIGA DOKUMENT PORTALEN!

Denna sida sparas tills den riktiga är helt och hållet uppbyggd.

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svenskservice med beaktande av grupper med särskilda behov. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, producera tjänster, ordna rådgivning, utbildningar och evenemang med inriktning på samhälle och kultur samt annan verksamhet som främjar föreningens syfte.
Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina medlemmar och andra samarbetsparter.

Nio kriterier för brukande av märket Luckan:

  1. Luckan är ett svenskspråkigt informations- och kulturcentrum.
  2. Luckan är en fysisk plats, ett center, som kunder kan besöka och som har öppet fem dagar i veckan, minst 20 timmar/vecka, med tillräcklig personal som står till tjänst samt en ansvarig person som har hand om Luckan . Dessutom skall Luckan kunna kontaktas via telefon och internet.
  3. Luckan ska främja service på svenska i form av informationsförmedling och stöda kulturfältet både i (den fysiska) Luckan och i virtuell form.
  4. Luckan förmedlar information om utbudet av svenskspråkig service och verksamhet, men kan samtidigt satsa särskilt på vissa områden, t.ex. på information till ungdomar och invandrarservice.
  5. Luckan kan fungera (i icke-vinstbringande syfte) som förmedlare av biljetter, produkter och tjänster som främjar svenskspråkig verksamhet.
  6. Luckan fungerar som kulturfacilitator / producent utgående från Luckornas resurser och behov.
  7. Luckan kan fungera som projektadministratör för regionala och riksomfattande utvecklingsprojekt.
  8. Luckan förbinder sig att värna om det gemensamma varumärket. Arbetstagare i Luckan bör ha @luckanadresser.
  9. För att kunna kalla sig Luckan bör verksamhetsledaren medverka i utformningen av den årliga gemensamma verksamhetsplanen.

DOKUMENTPORTAL

Dokumentportalen under arbete…
Senast uppdaterad: 30.11.2018

Föreningen Luckan r.f.