Kreativa, delaktiga Finland

KDF_logo_RGB-2Projektet Kreativa, delaktiga Finland är ett nationellt, koordinerande projekt inom strukturfonden, programlinje 4: Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande, vilket stöder hållbar tillväxt och jobb som är ett övergripande tyngdpunktsområde inom EUs programperiod. Genomkreativt kunnande och delaktighet vill man förhindra utslagning och höja sysselsättningsgraden, speciellt bland unga.

Målet med projektet är att informera, koordinera och engagera potentiella nya projektsökare inom kultur, ungdom och idrott med hjälp av information och aktivering. Genom information och aktivering vill vi generera till mer sektoröverskridande ansökningar inom programlinje 4. Kreativa, delaktiga Finland stöder också beviljade projekt inom denna linje för att främja goda exempel på branschöverskridande arbetssätt.

Luckans mål inom ramen för projektet är att göra projektmedlen mera tillgängliga för tredje sektorns aktörer och kulturfältet genom att:

  1. Att sprida information på svenska och fungera som intressebevakare med hjälp av Luckans informationskanaler och digitala tjänster som når ut till målgrupperna samt implementera tjänsterna till de medverkande organisationerna i projektet Kreativa, delaktiga Finland.
  2. Att göra denna information om programmen och finansieringen mer tillgänglig, också via regionala, aktiverande infoträffar.
  3. Förmedla goda exempel och kontakter från de övriga nordiska länderna.
  4. Involvera beslutsfattare genom att höja medvetenheten om utmaningarna för aktörer att driva EU projekt jämlikt och på lika villkor i vårt land.

Målgrupper

  1.  Föreningar / tredje sektorns aktörer på svenska inom kultur, ungdom och idrott
  2. Kulturinstitutioner, kulturaktörer, kulturarbetare
  3. Utbildningsorganisationer
  4. Beslutsfattare

Hur?

Informationsförmedling och aktivering.

Samarbetsparter

Konstuniversitetet är projektägare. Finansierande myndigheter är Undervisnings- och kulturministeriet, Tavastlands NTM-central och NTM-centralen i Norra Österbotten. Delgenomförare är Aalto-universitetets småföretagarcentral, Helsingfors stad, Metropolia och Luckan. Samarbetsparter är bl.a. Valo r.y. och Allianssi.

Info

Gällande ansökan om ESF-finansiering inom kreativt kunnande, föregicks den av en idéansökan. Det kom glädjande många ansökningar. 110 idéer har nu utvärderats av NTM-centralen och information har gått ut till de sökande om deras status. Vissa idéer uppmanas nu utveckla idén till en ESF-ansökan inom november månad. Här kan ni läsa mer om förfarandet: http://www.cifinland.fi/sv/aktuellt/vi-har-110-id%C3%A9er-vad-h%C3%A4nder-med-dem-nu

Regionförvaltningsverket utlyser understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på ungdomsområdet. Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet, samt för projekt med vars hjälp regionala och lokala aktörer på ungdomsområdet främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering. Den sökande får vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd som beviljas ur 2016 års anslag ska sökas senast den 15 november 2016. Beslut om understöd fattas senast den 31 december 2016.

Kontakt

Aktuella evenemang: http://www.cifinland.fi/sv

Jutta Jaakkola, projektchef

[email protected]

Koordinering på svenska och nordiska nätverk 

Anki Hellberg-Sågfors, Luckan, projektkoordinator

anki.hellberg(at)gmail.com

Titti Schulman, Luckan, information

[email protected]

eu_logo